تحقيق درك تعصب

تحقيق درك تعصب|34011220|تحقيق,دانلود تحقيق,كار تحقيقي,روانشناسي,درك تعصب,تعصب داشتن
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد تحقيق درك تعصبرا مشاهده می نمایید .

در جامعه اي كثير و متنوع به سر مي بريم كه افرادي از نژاد ها و اديان عقايد سياسي و عليتهاي متفاوت در آن وجود دارند متأسفانه اين ثرت با عقايد زيادي همراه است كه به تصحيض و تعصب درجامعه جامعه را من مي زند گوشها با لطيفه هايي كه درباره صفات و اقدام خاصي گفته مي شود نا آشنا نيست نگرش ها و عقايدي كه تنها به علت تعلق بر نژاد دين با مليت خاصي درباره‌ي افراد شكل مي گيرد پايه و اساس تعصبات است وقتي مردم بر اساس اعصبات و عقايد كليشه اي رفتار مي كنند سدر واقع مركتب عملي تبعض آميز مي شود .
حتي در پيشرفته ترين مناطق ازاديخواه كودكان با تعصبات و مقاير كليشه اي اطرافيانشان مواجه هستند فرقي نمي كند كه فردي درباره‌ي قومي خواص لطيفه تعريف كند يا دربارة مذهب شان اظهار نظر كند در هر صورت حفظ كودكان از گزر چنين نگرش هايي دشوار است گاه حتي اعضاي خود خانواده خواهان غير عقايد خاصي دارند كه بالاخره كودكان به طريقي با آن مواجه مي شوند ممكن است كودكان ديگر شير چنين عقايدي را در بازي به كودك انتقال دهند و بادرتز از آن زماني است كه دوست ندارد با فرد خاصي بازي كند كودكاني كه خود انگاره اي صحيح دارند بيشتر دچار تعصب مي شوند اين كودكان باتعضيه ديگران خود را ترحس مي كنند .
براي آنكه تجربه‌ي اين تعصبات را به حداقل برسانيد . چند راه حل وجود دارد اول ينكه فرزند خود را به عنوان يك فرد منحصر فرد و خاص مي پذيرند . گر كودك ثما مي كند كه از نظر ديگران فردي است صفات خاص خود را داراست نيز با همين طرز تلقي به ديگران نگاه مي كند در صورت امكان حتي بر در اختيار كودكان قرار دهيد تا با مردمي با فرهنگ ها و تجربيات متفاوت مواجه شوند كودكان ز طريق ارتباط با افراد ديگر چيزهاي زيادي ياد مي گيرند .
به كودك خود خاطرنشان كنيد كه وجه اشتراك انشانها مهمتر از و به اختلاف آنهاست اينكه همه‌ي انسان مي توانند بيشترين عشق فرزشندرا تجربه كنند بسيار مهم تر از رنك پوست و محل تولدآنهاست معمولاٌ توجه به افراد به وجه اختلاف بيشتر از وجه اشتراك است اگر سعي كنيد توجه كودك را به شباهتها معطوف كنيد خود نيز اختلاف ها را از نظر دور خواهيد كرد .